Service | บริการ

การแก้ไขการพูด Speech Therapy

นักแก้ไขการพูดจะช่วยแก้ไขปัญหาให้เด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กดาวน์ซินโดรม และเด็กกลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหาทั้งทางด้านภาษา และด้านการพูด เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด รวมถึงการพูดสื่อความหมายไม่ถูกต้อง เป็นรายบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมตามภาวะอาการและความบกพร่อง

เช่นเดียวกับการบริการด้านอื่น ๆ ที่ Kids Plus คือในทุก ๆ ครั้งที่น้องได้รับการสอนพูดแล้วประมาณ (20-30 นาที) นักแก้ไขการพูดจะเขียนรายงานสั้น ๆ และพูดคุยให้ผู้ปกครองทราบว่าวันนี้น้องได้รับการฝึกอะไรไปบ้าง และมีพฤติกรรมในห้องเป็นเช่นไร พร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าควรต้องฝึกอะไรน้องเพิ่มเติม เมื่อผู้ปกครองได้รับโปรแกรมการสอนพูดจากนักแก้ไขการพูดแล้ว ควรนำไปฝึกพูดต่อที่บ้าน (ประมาณวันละ 5 - 15 นาที) หรืออาจใช้สถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันสอนลูกพูด เพื่อทำให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และเข้าใจภาษาได้ดียิ่งขึ้น