Service | บริการ

การศึกษาพิเศษ Special Education

สำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กแอลดี เด็กดาวน์ซินโดรม หรือเด็กที่ต้องการการดูแลพิเศษ ที่เริ่มเรียนในระดับชั้นที่จำเป็นต้องเน้นสาระทางวิชาการ เช่น อนุบาล 3 หรือ ป.1 เป็นต้นไป แต่ไม่สามารถเรียนหรือได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ส่งผลให้มีผลการเรียนตกต่ำ เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่เข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนในห้องเรียน ทาง Kids Plus ได้จัดบริการทางการศึกษาพิเศษขึ้น โดยนักการศึกษาพิเศษที่ Kids Plus จะช่วยจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan : IEP) ให้แก่น้อง ๆ แต่ละคน ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนตามความสนใจและความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้ นักการศึกษาพิเศษที่ Kids Plus จะใช้สื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมอันหลากหลาย เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้น้อง ๆ ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ต่อต้านการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และมีความสนใจ เข้าใจเนื้อหาสาระได้อย่างง่ายดายมากขึ้น เช่น ในเด็กที่มีปัญหาด้านสมาธิ การให้เขานั่งเรียนนิ่ง ๆ กับโต๊ะเรียนเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้หงุดหงิด นักการศึกษาพิเศษก็จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวไปมา เช่น ให้เด็กวิ่งไปหยิบตัวเลขซึ่งติดเอาไว้มุมห้องให้ตรงกับจำนวนสิ่งของที่ครูวางไว้บนโต๊ะ เมื่อเด็กได้เคลื่อนไหวก็จะไม่รู้สึกเบื่อ และไม่ต่อต้านการนั่งเรียน ในขณะเดียวกันเด็กก็ยังได้สาระความรู้ที่เราต้องการให้เขาเรียนอีกด้วย

เช่นเดียวกับการเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านกิจกรรมบำบัด ในทุก ๆ ครั้งที่น้องเข้าเรียนนักการศึกษาพิเศษจะเขียนรายงานสั้น ๆ และพูดคุยให้ผู้ปกครองทราบว่าวันนี้น้องได้ทำกิจกรรม หรือได้เรียนอะไรไปบ้าง และมีพฤติกรรมในห้องเป็นเช่นไรบ้าง เมื่อเรียนครบ 24 ครั้งผู้ปกครองจะได้รับรายงานพัฒนาการทางด้านวิชาการของน้อง และแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

เมื่อน้องเข้ารับการศึกษาพิเศษครบ 4-6 เดือน นักการศึกษาพิเศษก็จะปรับแผนการสอนรายบุคคล (IEP) และให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับทราบร่วมกัน ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำแผนการสอนรายบุคคล (IEP) นี้ไปให้กับทางโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน