Service | บริการ

กิจกรรมบำบัด Occupational Therapy

นักกิจกรรมบำบัดสามารถให้การกระตุ้นพัฒนาการแก่เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเด็กพูดช้า เด็กพัฒนาการช้า เด็กออทิสติก สเปกตรัมออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และซนผิดปกติ เด็กดาวน์ซินโดรม เด็กสมองพิการ (CP) เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน (LD) เด็กพิการทุกประเภท จะมีปัญหาพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และพฤติกรรม โดยนักกิจกรรมบำบัดที่ Kids Plus จะประเมินพัฒนาการของน้อง ๆ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ทราบว่าน้อง ๆ มีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง

หลังจากนั้นนักกิจกรรมบำบัดจะนำผลการประเมินที่ได้มาวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้น้อง ๆ เฉพาะเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่ง ในแต่ละครั้งของโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการจะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ

  1. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ โดยใช้กรอบอ้างอิง Sensory Integration Approach (SI), SensoriMotor, Neurodevelopmental Frame หรือกรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบำบัดอื่น ๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของน้องแต่ละคน
  2. กิจกรรมกระตุ้นการรับรู้และการเรียนรู้ (Perception & Cognition) การกระตุ้นพัฒนาการในส่วนนี้ น้อง ๆ จะได้รับการฝึกในห้องเดี่ยวเพื่อเน้นในเรื่อง สมาธิ กิจกรรมกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งจะช่วยในเรื่องการเขียน การใช้มือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องการรับรู้พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นร่วมด้วย

เมื่อน้อง ๆ ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการไประยะหนึ่งแล้ว นักกิจกรรมบำบัดที่ Kids Plus จะทำการประเมินซ้ำด้วยแบบประเมินมาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการของน้อง ซึ่งเมื่อนักกิจกรรมแปลผลการประเมินเรียนร้อยแล้วก็จะนำมาแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้าของลูก ๆ ด้วย

นอกจากนี้แล้วในทุก ๆ ครั้งที่น้องเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการนักกิจกรรมบำบัดที่ Kids Plus จะเขียนรายงานสั้น ๆ ที่เราเรียกว่า Progress Note และพูดคุยให้ผู้ปกครองทราบว่าวันนี้น้องได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้าง และมีพฤติกรรมในห้องเป็นเช่นไรบ้าง เมื่อน้องเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการครบ 24 ครั้ง ผู้ปกครองจะได้รับรายงานพัฒนาการของน้องและแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป สำหรับน้องที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างสม่ำเสมอ นักกิจกรรมบำบัดที่ Kids Plus ที่ดูแลก็จะเขียน Home Program ให้เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปช่วยฝึกต่อระหว่างที่ไม่ได้มารับการกระตุ้นพัฒนาการกับเราเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไป