Service | บริการ

Read On Club

จะให้ลูกอ่านหนังสือแต่ละที เหมือนเกิดศึกในบ้าน ลูกสะกดคำง่าย ๆ สักตัวใช้เวลานานเหลือเกิน...!! .....เพราะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนเป็นสื่อที่จะนำเด็กไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาในระดับสูงต่อไปได้.....

Level 1
พยัญชนะ 44 ตัว สระเดี่ยว สระประสม อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ วรรณยุกต์ อ่านคำง่าย ๆ ที่ไม่มีตัวสะกดได้

Level 2
อ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระประสมได้ ออกเสียงตัวสะกดได้ถูกต้องตามมาตรตรา ออกเสียงคำควบกล้ำ อักษรนำ ประวิชสรรชนีย์ คำที่ประสมด้วยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูปได้

Level 3
เติมตำแหน่งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ได้ถูกต้อง คิดคำได้เอง รู้จักคำมากขึ้น หลากหลายขึ้น

Level 4
อ่านสะกดคำได้อยางถูกต้องตามหลักของการสะกดคำ สามารถอ่านรวบคำจากการมองเห็นได้รวดเร็วและถูกต้อง สำหรับช่วงอายุ 5 ปี กลุ่มละ 3 - 5 คน ระยะเวลา 45 ชั่วโมง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง