Service | บริการ

กิจกรรมกลุ่ม Buddy Club

Buddy Club - Beginner

Play Group Club 4 - 6 ปี

กิจกรรมกลุ่ม( Play Group) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก โดยจะใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อกลาง และนักกิจกรรมบำบัดที่เป็นผู้นำกลุ่มจะจัดกิจกรรมให้เด็กได้ทำร่วมกับเพื่อนๆ ให้เด็กได้เรียนรู้การรอคอย การแบ่งปัน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง การเรียนรู้กฎกติกาและฝึกให้เด็กยอมรับการแพ้หรือชนะในเกมการแข่งขันต่างๆ

นอกจากนี้แล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นจะสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านอื่นๆ ร่วมด้วยได้ ทั้งในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและส่งเสริมความสามารถด้านภาษาและการรับรู้เรียนรู้ของเด็กด้วย

ปัญหาด้านทักษะทางสังคมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทั่วๆ ไป ทั้งในเด็กปกติที่ขาดโอกาสในการเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกัน เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจต้องเป็นที่หนึ่งเสมอหรือแบ่งปันไม่เป็น และในกลุ่มของเด็กพิเศษที่มีปัญหาในด้านพัฒนาการทางร่างกาย มีปัญหาในการสื่อสารการใช้เหตุและผลมีความบกพร่องในการเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม บกพร่องในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก เช่น เด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

กิจกรรมที่นักกิจกรรมบำบัดจะจัดให้กับเด็กๆ ได้ทำร่วมกันก็จะเป็นการเล่นเกมต่างๆ ตามวัยเช่น ในเด็กอายุ 4 - 6 ปี ก็อาจจะเล่นเกมทายอะไรเอ่ย เกมซ่อนแอบ การช่วยกันต่อบล็อกๆไม้เป็นรูปร่างต่าง ๆ การช่วยกันประดิษฐ์ของง่าย ๆ การเล่นวิ่งไล่จับ หรือเป็นเกมรูปแบบกีฬาง่าย ๆ เช่น เตะบอลเข้าประตู การวิ่งผลัด เป็นต้น ซึ่งเกมต่างๆ ก็จะมีการปรับประยุกต์เข้ากับความสามารถของเด็กแต่ละคนได้ เช่น จากการวิ่งไล่จับ ถ้าเด็กมีความสามารถในการทรงตัวที่ดีก็จะปรับเป็นเกมกระโดดขาเดียวไล่จับกันแทน หรือในเกมต่อบล็อกสร้างแบบต่างๆ ก็อาจจะปรับให้น่าสนใจและกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพิ่มเติมด้วยการเอาของเล่นไปซ่อนในที่ต่าง ๆ แล้วให้เด็กขี่ jumping ball ไปตามเก็บหรือปีนข้ามบนบล็อกนุ่มที่ซ้อนสูงไปหาของเล่น มีการผลัดกันเล่นคนละรอบหรือจูงมือเพื่อนไปพร้อมกัน เป็นต้น

จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการแบบเป็นกลุ่มนี้ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่ครอบคลุมทั้งด้านทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การรับรู้เรียนรู้ และประเด็นที่สำคัญคือทักษะทางสังคมนั่นเอง

Paly Group Club - Advance

Play Group Club 6 - 9 ปี

กิจกรรมกลุ่ม( Play Group) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก โดยจะใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อกลาง และนักกิจกรรมบำบัดที่เป็นผู้นำกลุ่มจะจัดกิจกรรมให้เด็กได้ทำร่วมกับเพื่อนๆ ให้เด็กได้เรียนรู้การรอคอย การแบ่งปัน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง การเรียนรู้กฎกติกาและฝึกให้เด็กยอมรับการแพ้หรือชนะในเกมการแข่งขันต่างๆ

ปัญหาด้านทักษะทางสังคมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทั่วๆ ไป ทั้งในเด็กปกติที่ขาดโอกาสในการเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกัน เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจต้องเป็นที่หนึ่งเสมอหรือแบ่งปันไม่เป็น และในกลุ่มของเด็กพิเศษที่มีปัญหาในด้านพัฒนาการทางร่างกาย มีปัญหาในการสื่อสารการใช้เหตุและผลมีความบกพร่องในการเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม บกพร่องในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก เช่น เด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

กิจกรรมที่นักกิจกรรมบำบัดจะจัดให้กับเด็กๆ ได้ทำร่วมกันก็จะเป็นการเล่นเกมต่างๆ ตามวัยเช่น ในเด็กอายุ 6 - 9 ปี ก็จะเน้นให้เด็กเรียนรู้กติกาที่ซับซ้อนขึ้น ส่งเสริมให้เด็กคิดและสร้างสรรค์เกมและสร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มขึ้นมาเอง นอกเหนือไปจากการเล่นเกมที่มีกติกาสากลอยู่แล้ว เช่น กีฬาประเภทต่างๆ ทั้งฟุตบอล วิ่งผลัด วิ่งกระสอบ หรือเล่นเกมกาหวงไข่ วิ่งไล่จับ เล่นซ่อนแอบ หรือเกมที่ส่งเสริมทักษะด้านการรับรู้เรียนรู้โดยเล่นเป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น เกมใบ้คำ เกมทาย 20 คำถาม เกมกระซิบ เป็นต้น เกมเหล่านี้จะเป็นสื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะแพ้ชนะ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคม

โดยหากเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดคอยช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำและปรับเกมให้เหมาะกับความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วย