About us | เกี่ยวกับเรา

หากคุณกำลังกังวลใจกับการพูดช้าของลูกน้อย ลูกพูดภาษาการ์ตูน หรือลูกขวบกว่าแล้วแต่ยังไม่เดิน ไม่เข้าใจในพฤติกรรมแปลกๆ ของลูกรัก ทำไม่ลูกซนเหลือเกิน อยู่เฉยไม่ได้ วิ่งเล่นตลอดเวลา หรือครูมักบอกว่าลูกไม่ยอมนั่งนิ่งๆ เลยเดินไปมาในห้องตลอดเวลา แต่ถามอะไรจะตอบได้หมด ดูเหมือนสมาธิสั้น ไม่ยอมทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในห้อง แยกตัว หรือคุณกำลังคิดว่าลูกมีปัญหาด้านการเรียน เช่น ไม่ยอมทำการบ้าน เขียนหนังสือกลับด้าน อ่านหนังสือไม่ได้ ได้หน้าลืมหลัง จำตัวอักษรตัวเลขไม่ได้สักที เรียนไม่ทันเพื่อน.....

อย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้บั่นทอนศักยภาพของลูกคุณ เพราะการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องอย่างมีหลักการ สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกคุณได้ เพียงคุณ.....ให้ความสำคัญและใส่ใจในปัญหาของลูก พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ลูกมีทางเลือกเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี

ที่ Kids Plus เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กที่เรียกว่า นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist: OT) ซึ่งจะเป็นผู้จัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กแต่ละคน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงประเด็นปัญหาของเด็กแต่ละคน โดยการใช้เทคนิคและวิธีการทางกิจกรรมบำบัดที่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Sensory Integration (SI) ทั้งยังมีแบบประเมินมาตรฐานสากลที่สามารถวัดระดับความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีหลักการ ซึ่งทำให้เราทราบถึงจุดเด่นที่ควรส่งเสริม และจุดด้อยที่ต้องการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้อย่างชัดเจน

ที่ Kids Plus เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กที่เรียกว่า นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist: OT) ซึ่งจะเป็นผู้จัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กแต่ละคน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงประเด็นปัญหาของเด็กแต่ละคน โดยการใช้เทคนิคและวิธีการทางกิจกรรมบำบัดที่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Sensory Integration (SI) ทั้งยังมีแบบประเมินมาตรฐานสากลที่สามารถวัดระดับความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีหลักการ ซึ่งทำให้เราทราบถึงจุดเด่นที่ควรส่งเสริม และจุดด้อยที่ต้องการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้อย่างชัดเจน


นอกจากนี้เรายังมี นักการศึกษาพิเศษ ที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องการเรียนของลูกด้วยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเข้ามาช่วย ทำให้เรื่องเรียนที่ว่ายากกลายเป็นเรื่องง่ายๆ หรือถ้าเด็กมาด้วยปัญหาพูดช้า พูดไม่ชัด ไม่ยอมพูด นักแก้ไขการพูด (Speech Therapist) ของเราก็พร้อมที่จะช่วยฝึกพูดให้ลูกน้อยของคุณ

Kids Plus มีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมาด้วยปัญหาพูดช้า พูดไม่ชัด ไม่พูด สมาธิสั้น ซน พัฒนาการช้า มีปัญหาทางการเรียนรู้ (เด็กLD) ออทิสติก หรือ Sensory Processing Disorder (SPD) ดังนั้นโปรแกรมการเรียนของเราจึงมีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกสรรให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของลูก